رده سنی زیر 8 پسران  زیر 8 دختران

رده سنی زیر 10 پسران زیر10دختران

رده سنی زیر 12پسران زیر12دختران

رده سنی زیر 14 پسران زیر 14دختران

رده سنی زیر 16 پسران زیر 16 دختران

رده سنی زیر 18 پسران زیر 18دختران

رده سنی زیر 8 پسران زیر 8 دختران رده سنی زیر 10 پسران زیر10دختران رده سنی زیر 12پسران   زیر12دختران
رده سنی زیر 14 پسران   زیر 14دختران رده سنی زیر 16 پسران   زیر 16 دختران رده سنی زیر 18 پسران   زیر 18دختران

منبع : وب سایت علمی شطرنج آذربایجان |اسامی شرکت کنندگان در مسابقات رده های سنی قهرمانی آسیا
برچسب ها : پسران ,دختران ,پسران   ,پسران زیر10دختران